Organizacione jedinice

Osnovne organizacione jedinice su:

 1. U medicinskoj djelatnosti – odjeljenja i službe,
 2. U nemedicinskoj djelatnosti – službe
 3. Unutrašnje organizacione jedinice su:
 4. odsjeci,
 5. ambulante i
 6. kabineti

U Zavodu  se organizuju sljedeće osnovne  i unutrašnje organizacione jedinice.

(2)  Osnovne organizacione jedinice su:

 • Služba za medicinske poslove,
 • Odjeljenje za bolesti zavisnosti,
 • Odjeljenje za psihotične poremećaje,
 • Služba za ekonomske poslove i
 • Služba za opšte, pravne, kadrovske i tehničke poslove.

 

Radna mjesta koja su sistematizovana na  nivou  Zavoda su :

 1. glavna medicinska sestra – tehničar,
 2. službenik za odnose sa javnošću,
 3. koordinator za naučnoistraživačku i obrazovnu djelatnost
 4. informatičar.

Rukovodna radna mjesta:

Uži menadžment tim čine:

 1. Direktor,
 2. Pomoćnik direktora za medicinske poslove i
 3. Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove.

  JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac