Statut

– Statut JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 904-3-1/15 od 22.12.2015.godine,

– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO : 288-8/17 od 27.02.2017.godine

– Pravilnik o radu JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 38-5/17 od 12.01.2017.godine

– Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 1125-2/17 od 29.08.2017.godine

– Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 425-6/16 od 22.08.2016.godine

– Pravilnik o kućnom redu u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 38-6/17 od 12.01.2017.godine,

– Kodeks poslovne etike JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 288-10/17 od 27.02.2017.godine,

– Pravilnik o prevenciji, kontroli i suzbijanju intrahospitalnih infekcija JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 425-9/16 od 22.08.2016.godine

– Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 425-10/16 od 22.08.2016.godine

– Pravilnik o računovodstvu JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 288-5/17 od 27.02.2017.godine,

– Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 288-4/17 od 27.02.2017.godine,

– Računovodstvene politike JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 288-6/17 od 27.02.2017.godine,

– Pravilnik o javnim nabavkama JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 821-5/15 od 21.07.2015.godine,

– Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 327/15 od 15.03.2015.godine,

– Pravilnik o kriterijima i postupku prijema radnika u radni odnos u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 821-6/15 od 21.07.2017.godine,

– Pravilnik o zaštiti od požara JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO: 425-7/17 od 22.08.2016.godine,

– Poslovnik o radu upravnog odbora JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, broj: UO-03/10 od 08.02.2010.godine,

– Akt o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini , broj 1510/2016 od oktobra 2016. godine.


JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac