Usluge i organizacija

Služba za medicinske poslove

U službi za medicinske poslove vrši se administrativni prijem i priprema pacijenata, te psihijatrijske ekspertize, provodi prevencija, kao i liječenje korisnika usluga Zavoda i pružanje   hitne medicinske pomoći, poslovi prevencije, dijagnostikovanja i liječenja svih oblika psihičkih poremećaja i oboljenja, od akutnih i tranzitornih poremećaja do najtežih hroničnih duševnih oboljenja, te psihijatrijskih ekspertiza i psihodijagnostičkih procjena. Provodi se okupaciona terapija, fizička i psihička rehabilitacija  uz izbor djelatnosti koje najviše odgovaraju korisniku zavisno o njegovim psihofizičkim mogućnostima i sklonostima, kroz socioterapijske i psihoedukacione grupe i motivisanje korisnika za likovnu i muziko terapiju, kao i stimulisanje da prošire interesovanje i hobije, rekreativne aktivnosti, organizovanje izleta, posjete kulturnim i sportskim manifestacijama , piprema prigodnih izložbi radova korisnika  i sl.. Takodje se pružaju konsultantsko specijalističke usluge za pacijente Zavoda, te usluge iz oblasti laboratorijske medicine, tj. biohemijske, hematološke, mikrobiološke i histopatološke dijagnostike i obrazovne delatnosti. U službi za medicinske poslove se vrši i snabdijevanje Zavoda lijekovima i medicinskim sredstvima, neophodnih za liječenje pacijenata i obezbeđivanje racionalne farmakoterapije u okviru sprovođenja koncepta farmaceutske zdravstvene zaštite. Farmaceutske usluge uključuju i pružanje informacija, savetovanje, edukaciju i obuku osoblja, kako bi se unaprijedilo javno zdravlje.

2.2. Odjeljenje za bolesti zavisnosti

U odjeljenju za bolesti zavisnosti  se obavljaju poslovi liječenja i rehabilitacije pacijenata zavisnika od narkotika  i pacijenata zavisnika od alkohola uz primjenu kompleksnog sociomedicinskog modela tretmana, koji obuhvata provođenje individualne i grupne psihoterapije kao i primjenu medikamenata. U Odjeljenju se provodi prevencija, liječenje i rehabilitacija zavisnika, uključujući grupni rad, grupnu terapiju, treninge socijalnih vještina, edukacijske grupe, socioterapijske grupe, grupno i individualno savjetovanje, psihoterapijske grupe (uz završenu edukaciju) individualni rad, individualna psihoterapija izvršilaca krivičnih djela koji su u vrijeme izvršenja krivičnog djela bili neuračunljivi, pa im je saglasno tome izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja ili liječenja od zavisnosti. Takodje se provode psihosocijalne intervencije za korisnike, porodice, njegovatelje , provodi savjetodavni i edukativni rad sa korisnicima, porodicama, različitim grupama.

2.3. Odjeljenje za psihotične poremećaje

U odjeljenju za psihotične poremećaje se vrši liječenje pacijenata sa psihotičnim poremećajima i poremećajima ličnosti u dekompenzacijama. Sprovodi se savremena psihofarmakoterapija kao I različiti oblici psihoterapijskog tretmana. Odjeljenje funkcioniše po svim principima intenzivne psihijatrijske i somatske njege za zbrinjavanje akutnopsihotičnih pacijenata, teških depresija psihotičnog nivoa, pacijenata sa visokim suicidalnim rizikom, kao i svih pacijenata koji zbog prirode poremećaja zahtijevaju poseban nadzor.

Smještaj, čuvanje, boravak I liječenje lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja, liječenja od zavisnosti ili druga mjera koja zahtjeva usluge smjestaja u Zavodu zatvorenog tipa (prislilna hospitalizacija)

Usluge:

Vještačenje. dijagnostika,  liječenje, analize, hitne intervencije, usluge bolničke apoteke, forenizičko-psihijatrijske ekspertize I izvrsenje mjere obaveznof psihijatrijskog liječenja I čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa


JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac