Konkurs za specijalizaciju i subspecijalizaciju

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC
Podromanija bb, 71 350 Sokolac,
tel./faks:057/444-858, e-mail: forenpsi@teol.net
Broj:__1983/17_______
Datum, 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 18. i 23. Statuta JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac i člana 13. Pravilnika o planu i programu specijalizacijalizacija i supspecijalizacija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 2/14), a u skladu sa Godišnjim planom specijalizacija i supspecijalizacija za Republiku Srpsku za 2018. godinu , broj:11/04-151-496/17 od 11.12.2017. godine(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 112/17), JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac raspisuje

K O N K U R S
za izbor i prijem kandidata na specijalizaciju u 2018. godini

1. Psihijatrija…………………………………………………………..1 specijalizacija.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:
1. Završen Medicinski fakultet,
2. Položen stručni ispit za zvanje doktora medicine,
3. Znanje jednog stranog jezika.

Potrebna dokumentacija:
– Diploma (uvjerenje) o završenom medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o znanju jednog stranog jezika, licenca, izvod iz matične knjige rođenih, a ukoliko je došlo do promjene ličnog imena i izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, potvrda o prebivalištu (CIPS).
Kandidati koji su završili fakultet i/ili položili stručni ispit u inostranstvu obavezni su dostaviti i rješenje o nostrifikaciji diplome o završenom fakultetu i/ili položenom stručnom ispitu.
Kandidati su uz prijavu obavezni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) sa kratkom biografijom na adresu: JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, Sokolac, ul. Podromanija bb, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor i prijem kandidata na specijalizaciju“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično na protokol JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac ili putem pošte.
Dokumenta se dostavljaju u 2 (dva) primjerka.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“. Sa kandidatima će biti obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavezno dostaviti kontakt telefon.
VD DIREKTOR
Bojan Koprivica, dipl.prof.

 

Konkurs za izbor i prijem kandidata na specijalizaciju možete preuzeti OVDE


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC
Podromanija bb, 71 350 Sokolac,
tel./faks:057/444-858, e-mail: forenpsi@teol.net
Broj:__1967/17___________
Datum, 25.12.2017. godine

Na osnovu člana 18. i 23. Statuta JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac i člana 13. Pravilnika o planu i programu specijalizacijalizacija i supspecijalizacija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 2/14), a u skladu sa Godišnjim planom specijalizacija i supspecijalizacija za Republiku Srpsku za 2018. godinu , broj:11/04-151-496/17 od 11.12.2017. godine(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 112/17), JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac raspisuje

K O N K U R S
za izbor i prijem kandidata na supspecijalizaciju u 2018. godini

1. Sudska psihijatrija…………………………………………………………..1 supspecijalizacija.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:
1. Završen Medicinski fakultet,
2. Položen stručni ispit,
3. Položen specijalistički ispit iz psihijatrije,
4. Znanje jednog stranog jezika.

Potrebna dokumentacija:
– Diploma (uvjerenje) o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz psihijatrije, uvjerenje o znanju jednog stranog jezika, licenca, izvod iz matične knjige rođenih, a ukoliko je došlo do promjene ličnog imena i izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, radna knjižica, obrazac PD 3100, potvrda o prebivalištu (CIPS), potvrda da je kandidat u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi. Kandidati koji su završili fakultet i/ili položili stručni ispit, ili specijalistički u inostranstvu obavezni su dostaviti i rješenje o nostrifikaciji diplome o završenom fakultetu i/ili položenom stručnom ili specijalističkom ispitu.
Kandidati su uz prijavu obavezni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) sa kratkom biografijom na adresu: JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, Sokolac, ul. Podromanija bb, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor i prijem kandidata na supspecijalizaciju“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično na protokol JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac ili putem pošte.
Dokumenta se dostavljaju u 2(dva) primjerka.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“. Sa kandidatima će biti obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavezno dostaviti kontakt telefon.
VD DIREKTOR
Bojan Koprivica, dipl.prof.

Konkurs za izbor i prijem kandidata na subspecijalizaciju možete preuzeti OVDE


 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *