NovostiOglasna tabla

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник Републике Српске“ број 68/07 и 109/12),  члана 18. и 23. Статута ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац и Одлуке о давању у закуп пословног простора, број 743/18 од  27.04.2018. године, ВД директор објављује

Ј А В Н И    О Г Л А С

за давање у закуп пословног простора у  власништву ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац путем прикупљања писмених понуда

  

I ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац ( у даљем тексту: Завод)  даје у закуп  пословни простор површине  15 м² (5 м2 x 3 м²),  који се налази у приземљу пословне зграде Завода, путем прикупљања писмених понуда.

II Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, о чему се сачињава посебан записник.

Простор се даје у закуп у сврху обављања трговинске дјелатности.

Увид у пословни простор који се даје у закуп у згради Завода може се обавити, уз присуство ВД директора или од њега овлаштеног лица сваког радног дана, у радно вријеме (од 07 до 15  часова), до дана истека јавног огласа.

III Висина минималне почетне цијене закупнине износи 10,00 КМ/м2.

IV Пословни простор се даје у закуп на период од једне године, уз могућност продужења.

V За учешће у поступку , учесници су дужни уплатити депозит у износу од 100,00 КМ на жиро рачун Завода број  5517902221099669 код Unicredit Bank a.d. Banja Luka.

VI Право учешћа на јавном огласу имају сва физичка и правна лица која су регистрована за обављање предметне (трговинске) дјелатности и испуњавају услове из тачке VII овог јавног огласа, која у остављеном року доставе пријаву и доказ о уплати депозита. Понуђачу чија понуда није оцијењена као најповољнија, враћа се уплаћени депозит у року од 7 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора. Понуђачу, чија је понуда оцијењена као најповољнија, износ уплаћеног депозита ће се урачунати у цијену закупнине, а у случају одустајања од закупа, уплаћени депозит се не враћа.

Најповољнијим понуђачем сматра се учесник у јавном надметању који, уз испуњење осталих услова из огласа, понуди и највиши износ закупнине.

VII Критериј за селекцију понуђача и садржај понуде

Писмена пријава обавезно садржи:

овјерену копију рјешења о обављању дјелатности,

изјаву о понуђеном износу закупнине,

– овјерену копију  потврде о регистрацији у Пореској управи ( ЈИБ/ПИБ),

– увјерење  о измиреним  доспјелим обавезама по основу доприноса за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање ( осим тек регистрованих), не старије од 3 мјесеца рачунајући од тренутка достављања понуде,

– увјерење о измиреним  доспјелим обавезама по основу директних и индиректних пореза

(осим тек регистрованих) не старије од 3 мјесеца рачунајући од тренутка достављања понуде,

– копију текућег рачуна,

– доказ о уплаћеном депозиту.

VIII Поступак за давање пословног простора у закуп проводи Комисија за провођење поступка давања у закуп пословног простора, коју именује директор а састоји се од три члана.

IX Писмене пријаве достављају се директно на протокол или путем поште препоручено, у затвореној коверти са обавезном назнаком: “Пријава на оглас за закуп пословног простора“, на којој су назначени подаци о идентитету учесника.

Прописно ковертиране и затворене понуде доставити на протокол Завода, најкасније до 18.05.2018. године до 15,00 часова.

Отварање понуда вршиће  се 21.05.2018.године у згради Завода са почетком у 08,00 часова.

X Након отварања пристиглих пријава, Комисија утврђује благовременост и комплетност пријаве, те испуњеност услова прописаних јавним огласом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Поступак прикупљања и отварања писмених понуда се сматра успjелим и у случају достављања једне исправне пријаве  и проглашава се закупцем, ако прихвати најмање почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

По окончању поступка прикупљања и отварања приспелих понуда  Комисија доставља приједлог директору који доноси коначну одлуку о закупу пословног простора.

Са понуђачем чија пријава буде изабрана као најповољнија, закључује се уговор о закупу пословног простора. Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора, право првенства на доделу пословног простора припада слиједећем најповољнијем понуђачу.

У случају да два или више учесника на јавном огласу понуде исти износ закупнине предност се даје оном понуђачу који је раније предао понуду на протокол Завода.

Завод задржава право да одустане од избора најповољнијег понуђача у свакој фази поступка.

Оглас ће се објавити на огласној табли и на веб страници Завода.

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

 

 

                                                                                                                                      ВД ДИРЕКТОР

                                                                                                                           Бојан Копривица, дипл.проф.

 

 

 


JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“, 2018

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *