KONKURS za prijem u radni odnos JZU Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac

Na osnovu člana 33. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske „, broj 1/16 ), člana 23. Statuta JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac i člana 30.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, VD direktor r a s p i s u j e

KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I – VD direktor JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:
1.Doktor medicine, subspecijalista forenzičke psihijatrije……………….1 izvršilac,
2.Doktor medicine, specijalista psihijatrije, neuropsihijatrije …………1 izvršilac,

II – Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte i posebne uslove:
A) Opšti uslovi:
– da je državljanin BiH
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Zavodu.

B) Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno brojem 1.
– VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS,
– položen stručni ispit,
– položena supspecijalizacija forenzičke psihijatrije,
– 5 godina radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je
podnesen zahtjev za izdavanje licence.

Za radno mjesto označeno brojem 2.
– VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS
– položen stručni ispit,
– položena specijalizacija iz psihijatrije, neuropsihijatrije
– 3 godine radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je
podnesen zahtjev za izdavanje licence.

III –Uz prijavu na konkurs sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona , kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),
– diploma o završenoj školskoj spremi,
– uvjerenje ( potvrda) poslodavca o traženom radnom iskustvu iz koje se vidi na kojim poslovima je kandidat radio i koja stručna sprema je potrebna za te poslove, sa ukupnim radnim iskustvom ( godina, mjeseci, dana),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Pored navedene dokumentacije potrebno je i:

– za radno mjesto označeno brojem 1.
– diplomu o supspecijalizaciji forenzičke psihijatrije i
– licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence i
– za radno mjesto označeno brojem 2.
– diplomu o specijalizaciji psihijatrije, neuropsihijatrije i
– licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostaviti uvjerenje o sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje).
IV- Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak će provoditi Komisija za prijem u radni odnos koju rješenjem imenuje direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“
Napotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, Ul. Podromanija bb., sa naznakom :
“ Prijava na konkurs za prijem u radni odnos „.                                                           Broj: _______ /17

Datum: 15.12.2017. godine VD DIREKTOR
Bojan Koprivica, dipl.prof.

Preuzmite dokument konkursa ovde


 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *